Allemansrätten

llemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det finns vissa saker du måste tänkta på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör annat i naturen.

Allemansrätten gäller både på land och på vatten och kraven på hänsyn mot omgivningen gäller oavsett. Vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hemfridszonen i beaktning.

Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- eller fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Ingen får vistas inom hemfridszonen utan den boendes lov. Allemansrätten gäller således inte inom hemfridszonen. Det finns inget exakt mått på hur stor hemfridszonen är runt ett bostads- eller fritidshus eftersom förutsättningarna varierar från fall till fall. Generellt handlar det om att lämna ett så stort avstånd att du inte stör den boende. Om du exempelvis har tänkt ägna dig åt en aktivitet som kan uppfattas som störande som att fiska, plocka bär eller fika bör du hålla ett större avstånd än dom du tänkt gå eller cykla genom ett område. Och om du tänkt tälta eller lägga till med båden bör du ha ett ännu längre avstånd till de boende.

Du får gå iland, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Om du har tänkt ligga för ankar eller förtöjd en längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov.

I skyddade områden gäller särskilda regler

I nationalparker och naturreservat och i andra skyddade områden gäller särskilda regler. De kan inskränka och begränsa allemansrätten.

I nationalparker och naturreservat kan det finnas särskilda regler om exempelvis att elda, tälta eller förtöja en båt.

Eldning

Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp eld. Du får elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skada mark, djur och växter. Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Det är dock inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är inte heller tillåtet att använda vindfällen som ved.

Cykling

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas. Allemansrätten gäller alla. Om du behöver använda dig av en eldriven rullstol, eller permobil eller annat hjälpmedel får du givetvis använda den. Däremot gäller inte allemansrätten motordrivna cyklar och andra motordrivna fordon.

Jakt och fiske

Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men man ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Likaså är det förbjudet att avsiktligt störa villebråd.

På fjället

Nyttjandet av allemansrätten på fjället bör ske så att det inte medför nämnvärd skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel.

Enligt rennäringslagen är det förbjudet att skrämma, störa eller driva bort renar. Har du med din hund ska den hållas i koppel. Renen är ett vandringsdjur med behov att kunna ströva fritt och beta ostört. Det krävs därför förståelse och hänsyn från dig som besökare i fjällen, så att renen ges det utrymme och den ro den behöver. Detta är särskilt viktigt under kalvningstiden och när renarna är små, runt april-juli. Du får alltså gärna betrakta renarna, men ge dem gott om utrymme att vara ifred.

Tälta i naturen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen, men tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Tältplatsen får dock inte ligga nära boningshus. Om ni tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Det viktigaste att komma ihåg när du rör dig i skogen är, inte störa- inte förstöra!

(Källa: www.naturvardsverket.se)

Läs även på Länsstyrelsen Norrbottens facbook-sida & Instagram-konto om allemansrätt:

https://fb.watch/mlSojUJM9w/

https://www.instagram.com/lst_norrbotten/

Fjällsäkerhetsrådet har också en sammanställning: